Oferta specjalna i proponowane formy wsparcia dla dzieci i rodziców z Ukrainy (kliknij aby rozwinąć listę)DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzenie diagnoz i konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, określenia odpowiednich form pomocy.
Badania diagnostyczne prowadzone w oparciu o dostosowane do potrzeb dzieci/uczniów/rodziców z Ukrainy testy i narzędzia badawcze (wystandaryzowane niezależne kulturowo narzędzia psychologiczne do pomiaru inteligencji, przetłumaczone testy psychologiczne na język ukraiński, specjalnie opracowane testy pedagogiczne ze specjalnym przeznaczeniem do diagnozy uczniów z Ukrainy, Dwujęzyczny (ukraińsko-polski) kwestionariusz wywiadu z rodzicem PTPiP).

REALIZATORZY: psycholodzy, pedagodzy Poradni
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

WYDAWANIE OPINII, ORZECZEŃ, INFORMACJI PO BADANIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, orzekanie o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, pomocy psychologiczno –pedagogicznej w tym opiniowanie w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

REALIZATORZY: psycholodzy, pedagodzy Poradni
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

PORADY, KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Udzielanie wsparcia w zakresie informacyjnym, psychoedukacyjnym rodzicom dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, problemami i deficytami rozwojowymi. Indywidualne i rodzinne konsultacje psychologiczne na terenie poradni.

REALIZATORZY: psycholodzy, pedagodzy Poradni
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW MAŁEGO DZIECKA

Zajęcia grupowe, cykliczne skierowane do rodziców, opiekunów małego dziecka do 3 r.ż., mające na celu: wymianę doświadczeń, udzielanie podpowiedzi jak stymulować rozwój dziecka, wsparcie emocjonalne opiekunów w związku z trudna sytuacja życiową, pomoc w budowaniu efektywnego systemu wsparcia społecznego w środowisku. Zajęcia prowadzone są przez cały rok i mają charakter otwartej grupy.

REALIZATORZY: psycholog K. Puchalska-Gawron
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

INTERWENCJA KRYZYSOWA. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Działanie doraźne, krótkoterminowe, skierowane do: dorosłych, młodzieży, dzieci w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Rozmowa wspierająca emocjonalnie w sytuacji kryzysu życiowego, trudnej sytuacji losowej, poczucia straty, trudności w adaptacji w nowym środowisku.

REALIZATORZY: psycholodzy K. Puchalska-Gawron, M. Oniśko
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

PORADY I KONSULTACJE EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Indywidualne porady edukacyjno – zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu w celu zwiększenie trafności decyzji o wyborze szkoły i zawodu.

REALIZATORZY: pedagog E. Laskowska, psycholog A. Łuszczewska


Zajęcia terapeutyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy oraz społeczny dziecka prowadzone na terenie poradni przez cały rok, w zależności od zgłaszanych potrzeb


ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ POZNAWCZY I PSYCHORUCHOWY DZIECKA

Zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym mające na celu wspieranie rozwoju poznawczego, motoryki i mowy dziecka, usprawnianie artykulatorów, rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych.

REALIZATORZY: pedagog K. Ćwiklińska, logopeda J. Żukowska

ZAJĘCIA GRUPOWE Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII I RELAKSACJI

Zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III, z udziałem dzieci pochodzących z Ukrainy mające na celu: poznawanie kultury, obyczajów, historii, rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie i wzbogacanie zasobów osobistych uczestników, obniżanie nieprzyjemnych napięć emocjonalnych. relaksacja, integracja.

REALIZATORZY: pedagodzy: E Laskowska, A. Radziwon
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE „ŻYRAFOZAURY"

Zajęcia socjoterapeutyczne mające charakter zamkniętej grupy, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, nauka nowych umiejętności, pogłębienie wiedzy na temat emocji, poszerzenie świadomości odczuwania własnych emocji, umiejętności rozładowywania napięć w społecznie oczekiwany sposób, zachęcające do konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie.

REALIZATORZY: psycholog K. Puchalska-Gawron
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE WEDŁUG PROGRAMU „ZARADNY KOT”

Indywidualne spotkania lub zajęcia grupowe skierowane do dzieci w wieku 8-13 lat, mających trudności z przeżywanym nadmiernie strachem, lękiem, zaburzeniami lękowymi.
Program składa się z szesnastu sesji terapeutycznych, podczas których dzieci uczą się rozpoznawać pierwsze sygnały wywołane przez lęk i wykorzystywać je do radzenia sobie z niechcianym pobudzeniem.

REALIZATORZY: psycholog K. Puchalska-Gawron
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

TECHNIKI RELAKSACYJNE DLA UCZNIÓW

Zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych (grupy mieszane polsko-ukraińskie) na terenie poradni, których celem jest redukcja napięcia emocjonalnego, poprawa samopoczucia, wzmacnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych.

REALIZATORZY: pedagog K. Ćwiklińska
TERMIN REALIZACJI: zajęcia zawieszone


Zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów - prowadzone na terenie szkół przez cały rok szkolny 2022/2023, w zależności od zgłaszanych potrzeb


JA I TY TO MY

Zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów klas I-III z udziałem dzieci pochodzących z Ukrainy rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające budowanie prawidłowych relacji w klasie.

TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23
REALIZATORZY: M. Pawłowska, E. Laskowska

INTEGRACJA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM - INNI, A JEDNAK PODOBNI

Zajęcia integracyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mające na celu integracja zespołu klasowego, w przypadku dołączenia cudzoziemców (również z barierami językowymi).

REALIZATORZY: pedagog K. Michałowska
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23

POMOC RÓWIEŚNICZA W TRUDNYCH SYTUACJACH

Zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające budowanie prawidłowych relacji w klasie.

REALIZATORZY: psycholog: M. Pawłowska
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23


Spotkania pracowników poradni z pedagogami i psychologami z podopiecznych placówek


SPOTKANIA INDYWIDUALNE, SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW.

Wsparcie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z traumą wojenną u dzieci, różnicami kulturowymi (wiedza z zakresu interwencji kryzysowej) adaptacją w szkole, podniesienia jakości wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów. Omówienie potrzeb specjalistów realizujących zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich możliwości radzenia sobie, wzmożenie współpracy. Przybliżenie potrzeb klientów PPP2 w okresie trudnej sytuacji geopolitycznej. Poznanie potrzeb szkół i placówek dotyczących kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców. Wymiana doświadczeń na temat opracowania i realizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli.

TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23
REALIZATORZY: psycholodzy, pedagodzy Poradni

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ CUDZOZIEMCOM

Konsultacje dla Rad Pedagogicznych dotyczące sposobów, metod i form organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nowoprzybyłym do placówki cudzoziemcom.

REALIZATORZY: pedagog K. Michałowska
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/23