Oferta Poradni skierowana do dzieci i młodzieży (kliknij aby rozwinąć listę)


KONSULTACJE I PORADY: PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE I LOGOPEDYCZNE

FORMA: spotkania indywidualne, a w momencie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej online
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci i młodzież
CEL I TREŚCI: omówienie sytuacji psychofizycznej dzieci, próby dostosowania metod wsparcia dla rodziców i ich pociech, w celu rozwiązywania problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych
TERMIN REALIZACJI: cały rok
OSOBY PROWADZĄCE: wszyscy pracownicy Poradni

KONSULTACJE, WSPARCIE I PORADY Z PSYCHOLOGIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OSOBA PROWADZĄCA: M. Oniśko (po uprzednim umówieniu tel. lub mailowym (monisko@ppp2.eu) – wtorki godz. 17.00-20.00)

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych doświadczający trudności emocjonalnych.
CEL I TREŚCI: celem terapii psychologicznej jest usprawnienie funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, psychoedukacja.
TERMIN REALIZACJI: od września 2023
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: K. Kaczyńska, M. Pawłowska (od 12 r.ż.), M. Grześ, M. Oniśko

TERAPIA PEDAGOGICZNA

FORMA: zajęcia indywidualne lub w małych grupach
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych z grupy ryzyka dysleksji lub ze stwierdzoną dysleksją rozwojową
CEL I TREŚCI: system oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, podnoszenie poziomu jakości techniki czytania i poprawnego pisania, kształtowanie (usprawnianie) umiejętności czytania ze zrozumieniem. Działania podejmowane na zajęciach terapii pedagogicznej zapewniają aktywizację wszystkich sfer rozwoju dziecka, w tym także sferę emocjonalno – społeczną.
TERMIN REALIZACJI: od października 2023, liczba miejsc ograniczona
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: E. Laskowska, R. Siemieniuk, E. Sural, J. Bruszewska

TERAPIA LOGOPEDYCZNA w tym terapia MIOFUNKCJONALNA

FORMA: indywidualna terapia logopedyczna
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci i młodzież
CEL I TREŚCI: konstruowanie indywidualnych programów terapii, a także prowadzenie systematycznych zajęć logopedycznych z dziećmi na terenie poradni oraz udzielanie wskazówek rodzicom.
TERMIN REALIZACJI: cały rok szkolny
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: logopedzi

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA
OSOBY PROWADZĄCE: P. Bińczak, M. Maj

BADANIA W KIERUNKU RYZYKA WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

FORMA: diagnoza indywidualna, porady indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci 4-5 letnie
CEL I TREŚCI: badanie wyższych funkcji słuchowych w celu oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego APD
TERMIN REALIZACJI: cały rok szkolny
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Maj, A. Radziwon

PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ PŁYNNOSCI MÓWIENIA

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
CEL I TREŚCI: Program ma na celu pomoc osobom z jąkaniem w kształtowaniu pozytywnej samooceny, samoakceptacji oraz wzmacnianiu wiary we własne możliwości, sprzyja bezlękowemu i aktywniejszemu włączeniu się w życie społeczne. Indywidualne wsparcie i porady dla rodziców.
TERMIN REALIZACJI: Zgłoszenia przyjmowane są na początku roku szkolnego.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: K. Kordy, M. Machelska

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - DZIECI

FORMA: zajęcia grupowe (6-8 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 10-12 lat
CEL I TREŚCI: Cykl spotkań skierowanych do dzieci z trudnościami w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażania własnych emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów.
TERMIN REALIZACJI: Po zebraniu się grupy oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBA DO KONTAKTU: M. Pawłowska

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

FORMA: zajęcia grupowe na terenie Poradni
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 6-8 lat
CEL I TREŚCI: wspieranie dzieci w rozwoju społeczno-emocjonalnym.
LICZBA GODZIN: 1h tygodniowo.
TERMIN REALIZACJI: w I połowie roku szkolnego 2023/2024 kontynuacja grupy z poprzedniego roku szkolnego.
OSOBA DO KONTAKTU: M. Pawłowska, M. Grześ

INSTRUMENTAL ENRICHMENT I - zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą Feuersteina

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku szkolnym:

 • z trudnościami koncentracji uwagi,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • z nieharmonijnym rozwojem intelektualnym,
 • z obniżoną sprawnością intelektualną,
 • z uogólnionymi trudnościami w uczeniu się.

CEL I TREŚCI: Wspieranie funkcji poznawczych poprzez m. in.: uczenie myślenia krytycznego, uczenie myślenia hipotetycznego, stosowanie się do stałych reguł, eliminowanie działań o charakterze prób i błędów, rozwijanie umiejętności porównywania, wybierania istotnych wskazówek.
TERMIN REALIZACJI: cały rok, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z osobą prowadzącą
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: E. Kondrat

CZYTANIE HARMONIJNE

FORMA: zajęcia indywidualne
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dla uczniów klas I-III z poważnymi trudnościami w czytaniu rozwijające technikę czytania metodą „prześlizgiwania się” z litery na literę /z głoski na głoskę/.
TERMIN REALIZACJI: cały rok.
OSOBA DO KONTAKTU: E. Kondrat, E. Laskowska

ZACZYNAM CZYTAĆ I PISAĆ – PROGRAM PROFILAKTYCZNY

FORMA: szkolenie, porady, indywidualne konsultacje
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci klas „0"
CEL I TREŚCI: Wczesne wykrywanie przejawów trudności w zakresie przygotowywania do nauki czytania i pisania oraz wskazanie odpowiednich form pomocy zanim podejmą naukę w kl. I. Rodzice dzieci biorących udział w badaniach będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji i uzyskania wskazówek.
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2023/2024
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: A. Dąbrówka-Bełbot, R. Siemieniuk

DEBATA – PROGRAM PROFILAKTYCZNY

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas V – VI
LICZBA GODZIN: 3 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Program profilaktyczny mający na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej.
Cele:

 • korekta przekonań normatywnych;
 • kształtowanie systemu wartości;
 • wiedza o realnych konsekwencjach.

Treści:

 • stopniowe ukazywanie zachowań destrukcyjnych;
 • omawianie sprzeczności picia alkoholu z rozwojem relacji (przyjaźń, miłość);
 • odkrywanie niewidocznych strat z picia alkoholu.

TERMIN REALIZACJI: Zgodnie z zapotrzebowaniami placówki (w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły, po uzgodnieniu warunków realizacji).
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: E. Sural

„BYSTRZAKI” - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 5-letnich

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci 5-letnie
CEL I TREŚCI: nawiązywanie relacji z innymi, oswajanie w nowym otoczeniu, nauka współpracy, wspieranie rozwoju emocjonalno-społeczno-poznawczego.
REALIZATORZY: B. Budrowska, M. Wilman

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): klasy VII-VIII SP, klasy I-II szkoły ponadpodstawowe
CEL I TREŚCI: przygotowanie do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych /kurs 16 – godzinny/.
REALIZATORZY: E. Sural, J. Bruszewska

"SPOTKANIA Z LEONEM"

FORMA: zajęcia grupowe (6-8 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 5-9 lat
CEL I TREŚCI: Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez: pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości, naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.
TERMIN REALIZACJI: październik – grudzień. Decyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: E. Ciecierska, A. Blusiewicz

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - MŁODSZE DZIECI

FORMA: zajęcia grupowe (6-8 osób)
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci w wieku 7-9 lat
CEL I TREŚCI: rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby, budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, nauka nawiązywania kontaktów społecznych, nauka rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i uczuć, rozwijanie samomotywacji.
TERMIN REALIZACJI: październik/grudzień 2023, liczba miejsc ograniczona.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: E. Ciecierska, A. Blusiewicz