Zdjęcie budynku Poradni

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku są realizatorami Projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji: Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku jest instytucją samorządową, działającą od 1974 roku. W naszej placówce oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami. Swoje działania kierujemy także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Dążymy do wypracowania własnej koncepcji współdziałania wszystkich środowisk (rodziców, nauczycieli, instytucji oświatowych i pozaoświatowych), pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kierujemy się wzajemnym szacunkiem, pełnym zrozumieniem oczekiwań wszystkich podopiecznych i wrażliwością na ich różnorodne potrzeby.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.


Zapraszamy. Nasze usługi są nieodpłatne.Wydarzenia

blog
 • B. Budrowska / 14 kwi, 2023
Kwiecień miesiącem autyzmu

Miesiąc kwiecień uznawany jest za czas, w którym w sposób szczególny szerzy się wiedzę na temat autyzmu. Autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym. Objawia się trudnościami w komunikacji i relacjach z innymi, specyficznych zainteresowaniach dziecka.

czytaj więcej

blog
 • S. Wiśniowska / 21 lut, 2023
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba cywilizacyjna. Jest ona złożona i trudna do konkretnego zdiagnozowania. To grupa różnych zaburzeń zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, niska samoocena, niezdolność do przeżywania przyjemności to tylko niektóre z jej objawów.

czytaj więcej

blog
 • E. Laskowska / 28 lis, 2022
103. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Dnia 26.11.2022 reprezentacja pracowników Poradni na czele z panią dyrektor Barbarą Jocz uczciła pamięć zapalając znicz pod tablicą

czytaj więcej

blog
 • B. Budrowska / 24 paź, 2022
Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, polegające na wybiórczości mówienia, przez co rozumie się to, że dziecko lub osoba dorosła mówi w pewnych sytuacjach, a milczy w innych.

czytaj więcej

blog
 • E. Laskowska / 10 paź, 2022
Razem z Ukrainą

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą proponowanych przez Poradnię forma wsparcia dla dzieci i ich rodziców z Ukrainy:

czytaj więcej

blog


 • B. Jocz / 09 kwi, 2022
12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria.

czytaj więcej

blog
 • KPRM / 04 mar, 2022
Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo, w załączeniu przygotowane przez Kancelarię Prezydenta RP, ulotki informacyjne dla uchodźców (w języku: ukraińskim, angielskim, polskim i rosyjskim)

czytaj więcej

blog
 • E. Laskowska / 3 lis, 2021
Białostocka Szkoła Ćwiczeń

Zapraszamy do skorzystania z interesujących i inspirujących publikacji dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych. Materiały zostały opracowane w ramach projektu "Białostocka Szkoła Ćwiczeń. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej".

czytaj więcej

blog
 • K. Ćwiklińska / 24 cze, 2021
Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjnego - zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

czytaj więcej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku (zwanym dalej „placówką”).

Kto jest administratorem danych osobowych i jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Administratorem danych osobowych:
• dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;
• logopedów, pedagogów, psychologów i innych pracowników placówki;
• przedsiębiorców współpracujących z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych

jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu (85) 742 34 34 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ppp2.eu

Czy w placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych?

Tak. Zadania Inspektora Ochrony Danych w placówce realizuje Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@odoonline.pl

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych?

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Ponadto w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych małoletnich, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, w tym jego publikacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawie pokrewnym.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane pracowników placówki?

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przetwarzanie wiąże się zatem z nawiązaniem i wykonywaniem umowy o pracę, na podstawie przepisów szczególnych, regulujących zakres danych jakie w ramach stosunku pracy placówka – jako pracodawca – musi przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane kontrahentów?

Placówka przetwarza dane osobowe kontrahentów bądź ich reprezentantów, którzy współpracują z placówką na podstawie najróżniejszych umów cywilnych. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez placówkę danych osobowych kontrahentów – osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku osób prawnych reprezentowanych przez pełnomocników i reprezentantów podstawą przetwarzania danych reprezentantów będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane te są przetwarzane przez placówkę na potrzebę realizacji umowy, ale również po zakończeniu okresu współpracy, ponieważ szereg przepisów szczególnych takich jak ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe zobowiązują placówkę do przetwarzania tych danych również po wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy.

W jakim celu placówka przetwarza dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnianie obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, w związku z wykonywaniem następujących zadań:
• diagnozowanie dzieci i młodzieży;
• wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
• udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
• realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
• wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.
Celem przetwarzania przez placówkę danych osobowych pracowników jest prawidłowa realizacja umów o pracę. W przypadku danych osobowych kontrahentów placówka przetwarza je dla prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy.

Kiedy istnieje obowiązek podania danych?

W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Należy zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku umów, podanie danych może okazać się konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych może wiązać się z konsekwencjami takimi jak np. brak możliwości świadczenia usług dydaktycznych.

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane?

Placówka udostępni dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy podkreślić, że placówka może też powierzać przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie infrastruktury technicznej (systemy informatyczne lokalne i w chmurze obliczeniowej), usług pocztowych (kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej), bankowości elektronicznej i in. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak długo placówka przetwarza dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący placówkę do przechowywania danych w związku z odpowiednim przepisem prawa.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).